Chrystus Pisma Świętego


Konieczność poznania Jezusa Chrystusa

“Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. (1List do Tym 2:3-4 BT),

Profesorowie teologi dowodzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem równym Najwyższemu Bogu, ponieważ Chrystus został rzekomo zrodzony przed stworzeniem świata, i sam jest stwórcą świata, oraz także to, że Chrystus posiada dwie natury Boga i człowieka nierozerwalnie ze sobą zjednoczone.

Ludzkie pochodzenie Jezusa Chrystusa

Syna Bożego łączy z rodziną ludzką związek pokrewieństwa i Chrystus tego pokrewieństwa się nie wstydzi. On jako wybrany przez Boga Ojca człowiek został namaszczony duchem Bożym, aby zwiastować ludziom Ewangelię i objawić światu miłość Boga Ojca do ludzi. Tak, jak rodzina ludzka powiązana jest ze sobą wspólnotą ciała i krwi, tak też Syn Boży Chrystus bez żadnej różnicy powiązyny jest z rodziną ludzką wspólnotą ciała i krwi:

Ponieważ zaś dzieci powiązane są nawzajem wspólnotą krwi i ciała, dlatego On, bez żadnej różnicy, również wszedł w ową wspólnotę, aby następnie przez śmierć pokonać diabła, który także posiadał władzę nad śmiercią, (List do Hebrajczyków 2:14, Biblia Warszawsko-Praska)

Nie ma w mesjańskich obietnicach Pisma Świętego żadnej wzmianki, że przyszły Mesjasz będzie osobowością o podwójnej naturze Boga i człowieka:

Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. (Gal. 3:15-16 ,BT).

Przepowiednia, mesjańska mówi, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Izraela, i będzie tak samo prorokiem jak Mojżesz był prorokiem:

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. (Ks. Pwt. 18:18 B. Warszawska)

Pochodzenie i rodowód przyszłego Mesjasza został przez proroków od niepamiętnych czasów przepowiadziany, i ten rodowód Jezusa Chrystusa spisał ewangelista Mateusz. (Ew. Mateusza 1: 1-17) Nie akceptują zatem chrześcijanie rodowodu Jezusa-Logosa, zrodzonego rzekomo przed stworzeniem świata, lecz wierzą Pismu Świętemu, które mówi, że Jezus jest człowiekiem pochodzącącym z rodu Dawida:

Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. (Dzieje Ap. 13:22-23)

Pismo mówi, że zarówno ten , który zbawia człowieka, jak również ci, którzy zbawienia dostępują, pochodzą od jednego Boga Stwórcy. Chrystus Pan pochodzi z ludzkiego rodu i został powołany do bytu, tak samo jak każdy człowiek jest przez Boga powołany do bytu. Dlatego Jezus nie wstydzi się być bratem rodziny ludzkiej i tego  pokrweieństwa Jezus się nie wstydzi:

W ten sposób wszyscy pochodzą od jednego [Ojca]: zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy uświęcenia dostępują. Dlatego Jezus nie wstydzi się nazywać ludzi swymi braćmi, mówiąc: Ogłoszę [o Boże] Twoje imię moim braciom będę Cię wychwalał wobec całego zgromadzenia. (List do Hebrajczyków 2:10-12, Biblia Warszawsko-Praska)

Człowiek Jezus zbawicielem świata

“… Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa jednego człowieka wielu ludzi umarło, to łaskawość Boga i dar udzielony dzięki tej łaskawości przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, tym obficiej spłynęły na wielu ludzi. (List do Rzymian 5:15, Biblia Poznańska).

Porównanie Chrystusa z Adamem nie jest porównaniem człowieka z Bogiem, lecz jest to porównanie człowieka z człowiekiem, co dowodzi, że Chrystus Syn Boży jest tak samo człowiekiem jak pierwszy Adam:

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. (1 list do Koryntian 15:22, Biblia Warszawska)

Świat nie został zbawiony przez “Boga z Boga prawdziwego“, jak wykręca to konstantynopolitańskie wyznanie wiary, lecz świat został zbawiony przez człowieka, pochodzącego z rodu Dawida, którego Bóg Najwyższy powołał do bytu w przewidzianym przez siebie czasie zgodnie z obietnicą:

Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. (Dzieje Apostolskie 13:23 Biblia Tysiąclecia) Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii, (2 Tym. 2:8).

Apostół Jan podał ludowi Bożemu nieomylną regułę, jak rozpoznać ewangelię Antychrysta: Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to znaczy że Chrystus jest człowiekiem, z ciała, i z krwi, tak jak wszyscy ludzie. Chrystus Pan przez przelanie swojej krwi za braci ludzi,  uwolnił swych barci z przekleństwa śmierci:

Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.    (List do Hebrajczyków 2:14-15, Biblia Tysiąclecia)

Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. (1 List Jana 4:2, Biblia Tysiąclecia).

Świat nie został zbawiony przez “unię osobową“, jak ogłosił sobór w Chalcedonie (451). Pismo Święte nie zna takiego pojęcia  „Unia hipostatyczna”, ten  termin jest filozoficzną mistyfokacją i antychrystusowym bluźnierstwem, fałszującym Ewangelię Bożą.

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (1 list do Koryntian 15:21-22, Biblia Tysiąclecia)

Syn Człowieczy, jako nowy Adam poprzez swoje posłuszeństwo woli Bożej, uzasadnił rację bytu rodzaju ludzkiego, usprawiedliwiając go z grzechu:

Jak to też Izajasz przepowiedział: Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. (List do Rzymian 9:29, Biblia Tysiąclecia).

Potomstwem, które Pan Zastępów zrodził rodzinie ludzkiej jest Jezus, który uratował dobre imię rodu ludzkiego i uchronił go przed zagładą, jakiej uległy Sodoma i Gomora. Lecz w nowym Adamie, będącym potomkiem Abrahama, ród ludzki otrzymał nowe duchowe odrodzenie, ratujące go przed wymarciem i zagładą:  (1 List Piotra 1:3, Biblia Warszawsko-Praska)

Analogia pomiędzy nieposłuszeństwem Adama, które doprowadziło do śmierci, a posłuszeństwem Chrystusa, które doprowadziło do życia i zmartwychwstania dowodzi, że usprawidliwienie rodzaju ludzkiego zostało osiągnięte przez posłuszeństwo woli Bożej, człowieka, poddanego wszystkim ludzkim doświadczeniom.  (Hbr. 4:15;  List do Rzymian 5:19, Biblia Gdańska).

Jezus Człowiek sprawcą pojednania z Bogiem

Wiara w Chrystusa, że on obarczony został naszymi grzechami i poniósł śmierć za nasze grzechy jest warunkiem dostąpienia pokoju z Bogiem. Jezus Chrystus usunął barierę grzechu, dzielącą ludzi od świętego i sprawiedliwego Boga:  (Ks. Izajasza 53:5-7, Biblia Tysiąclecia 1972/II).

Bóg jest nieśmiertelny i nie umiera, dlatego nie przez śmierć “Boga z Boga prawdziwego“, lecz przez przez śmierć Syna Człowieczego, ludzkość została pojednana Bogiem:

Bo jeźliże będąc nieprzyjaciołmi, pojednaniśmy z Bogiem przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego. (List do Rzymian 5:10, Biblia Gdańska)

Bóg Ojciec tak umiłował świat, że pojednał nas z sobą przez człowieka, którego wzbudził do bytu z nasienia Abrahama. Wiekuisty i miłosierny Bóg polecił głosić Ewangelię łaski, że każdy kto wierzy w Chrystusa, dostąpi usprawiedliwienia z popełnionych grzechów i zostanie pojednany z Bogiem Ojcem: (2 Kor. 5:18-19.21 Biblia Warszawska)

Człowiek sędzią żywych i umarłych

Świata nie będzie sądził “Bóg z Boga prawdziwego”, lecz sądził go będzie sługa Boży Jezus Chrystus:

Żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. (Ew. Mateusza 12:17-18, Biblia Warszawska).

Chrystus Pan przykazał swoim apostołom, aby tę prawdę, że Bóg Ojciec postanowił Chrystusa sędzią żywych i umarłych głosili światu:

Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. (Dzieje Apost. 10:42, Biblia Warszawska)

Prawda o sądzeniu żywych i umarłych w dniu ostatecznym (Ew. Jana 6:40), została przez przez Kościół rzymsko katolicki perfidnie przeinaczona. Kanonizowanie zmarłych i ogłaszanie ich za świętych i sprawiedliwych przed dniem sądu ostatecznego, jest herezją i fałszerstwem Ewangelii Bożej. Sąd nad zmarłymi Bóg Ojciec powierzył wyłącznie kompetencji Syna Człowieczego:  (Dzieje Apostolskie 17: 30-31 Biblia Tysiąclecia). Bóg Ojciec nie przekazał władzy sądzenia świata, Bogu, lecz człowiekowi, którego ustanowił królem przyszłego świata:

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: (2 List do Tymoteusza 4:1, Biblia Tysiąclecia.

[Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. (List do Rzymian 2:16, Biblia Tysiąclecia)

 Syn Boży podlegał pokusom

Jeżeli Syn Boży jest rzekomo: “Bogiem z Boga prawdziwego“, to nie mógł być kuszony do złego, ponieważ Boga nie można kusić:

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. (List Jakuba 1:13).

Syn Boży Chrystus był bez żadnej różnicy kuszony do złego i musiał nad pokusami odnieść zwycięstwo:

Ponieważ zaś dzieci powiązane są nawzajem wspólnotą krwi i ciała, dlatego On, bez żadnej różnicy, również wszedł w ową wspólnotę, aby następnie przez śmierć pokonać diabła, który także posiadał władzę nad śmiercią, (…) W czym bowiem sam cierpiał znosząc różne doświadczenia, w tym może również przyjść z pomocą tym, którzy są poddawani próbom. (List do Hbr. 2:14. 18, Biblia Warszawsko Praska).

Jeżeli “Wcielony Bóg“, czyli katolicki Chrystus musiał walczyć z pokusami, a Pismo mówi, że muisiał, to jaka połowa tego rzekomo podwójnego jestestwa była kszona, a jaka połowa przyglądała się tylko z boku? Według świadecta Pisam Świętego Jezus Chrystus był kuszony, co dowodzi, że nie był Bogiem.

Człowiek pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi

Tylko człowiek sprawiedliwy i bez grzechu może być pośrednikiem pomiędzy świętym Bogiem o ludźmi grzesznymi. Mojżesz został przez Boga wybrany, aby był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a Izraelem. Przed tą misją Mojżesz bardzo się wzbraniał, ponieważ uważał siebie za niegodnego, aby występować przed oblicze świętego Boga:

“… iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę.“  (Hbr. 12:21).

Chrystus Pan jest pośrednikiem Nowego Testamentu na mocy przelanej krwi, która mocniej przemawia niż sprawiedliwa krew Abla:

Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, (…) i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (List do Hebrajczyków 12:22.24, Biblia Tysiąclecia).

Bóg, który tak umiłował świat, a także swego umiłowanego Syna Jezusa, dlatego jemu powierzył urząd pośrednika, pomiędzy słabymi ludźmi a świętym Bogiem. Jeżeli Chrystus jest rzekomo “Bogiem z Boga prawdziwego“ równym Wszechmogącemu Bogu, czyli Bogiem i człowiekiem, w jednej osobie, to wtedy musiałby on pośredniczyć pomiędzy samym sobą. Lecz Jezus nie musi się za nami wstawiać,  ponieważ Ojciec Niebieski sam nas mułuje, ponieważ my miłujemy Jezusa (Ew. Jana 8:26-27, BWP)

Śmierć Syna Bożego

Zapłatą za grzech jest śmierć, dlatego Syn Boży, aby wybawić człowieka przed wieczną śmiercią, wziął na siebie grzechy ludzkie i poniósł za grzechy świata należną zapłatę, czyli śmierć. Jeżeli Chrystus był zabity i uległ śmierci, to nie był Bogiem, ponieważ Bóg nie ulega śmierci.

Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. (Ew. Mat. 27:43, Biblia Tysiąclecia).

Bóg z Boga prawdziwego“ nie powinien ulegać śmierci, a ponieważ umarł, więc nie jest Bogiem. Bóg nie może być martwy, a jeżeli potrzeba było, aby “Wcielonego Boga“ wskrzesić do życia, to jest to dowód, że nie był Bogiem. Gdzie podziała się ta osoba Boga, która rzekomo w poczętego w łonie Marii  Jezusa się wcieliła i stała się „Bogiem-Logosem?  Czy ta osoba Boga-Logosa, przez którą rzekomo wszystko zostało stworzone, pozostawiła Jezusa samemu sobie, gdy Jezus umierał? Jezus zbawił nas przez śmierć i pojednał na z Bogiem przez swoją śmierć. Chrystus Biblii nie jest nieśmiertelnym Bogiem, ponieważ jeden jest tylko Bóg, który jest nieśmiertelny:

Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. (1 List do Tymoteusza 6:15-16, Biblia Tysiąclecia)

Przez człowieka zmartwychwstanie

Syn Boży został przez Boga Ojca z martwych wskrzeszony, dlatego że był, że osiągnął doskonałość i był bez grzechu:

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. (Dzieje Apost. 5:30, Biblia Tysiąclecia). Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. (1 list do Koryntian 6:14, Biblia Warszawska). “ i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi.“ (Ks. Apokalipsy 1:5 BW).

Syn Boży jest pierwszym człowiekiem bez grzechu oraz pierwszym człowiekiem z martwych wskrzeszonym, który przez osiągnięcie bezgrzeszności utorował rodzajowi ludzkiemu drogę do zmartwychwstania:

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. (1Kor 15:21 Biblia Tysiąclecia).

Wywyższenie Syna Człowieczego

Jeżeli rzekomo Jezus jest wcielonym Bogiem, to “Boga z Boga prawdziwego“ nie można wywyższać, ponieaż Bóg jest ponad wszystkim i nie istnieje już nic wyższego od Boga:

Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem. (Psalm 83:19Biblia Warszawska).

Prawdziwy Bóg nie może siedzieć po prawicy wyższego od siebie Boga i być zdany na pomoc i ochronę kogoś potężniejszego od siebie:

A sam Dawid mówi w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich. (Ew. Łukasza 20:42-43, Biblia Gdańska).

Daniel w proroczej wizji widział, jak przed tron Boga przyprowadzono Syna Człowieczego:, a nie Boga z Boga prawdziwego:

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. (Ks. Daniela 7:13, Biblia Tysiąclecia).

To samo co widział prorok Daniel, widział także diakon Szczepan:

I rzekł: Oto widzę niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. (Dzieje Apost. 7:56, Biblia Gdańska).

To nie Boga z Boga prawdziwego“, przyprowadzono przed tron Przedwiecznego, lecz człowieka Jezusa Chrystusa, któremu Bóg przekazał władzę i panowanie nad światem, aby mu wszystkie narody i ludy służyły:

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. (Księga Daniela 7:14 Biblia Tysiąclecia)

Prawdziwemu Bogu nie można przekazywać panowania nad światem, ponieważ prawdziwy Bóg: był, jest i zawsze będzie panującym, natomiast Wiekuisty Bóg wywyższył Syna Człowieczego, i wszystkich wrogów sprawiedliwości podda pod jego stopy. Wywyższenie Syna Bożego na prawicę Jahwe i przekazanie mu królewskiej władzy jest dowodem, że Syn Boży nie jest Bogiem, lecz wywyższonym przez Boga człowiekiem.

Powrót Syna Człowieczego

Syn Człowieczy został przez Boga Ojca na prawicę Bożą wywyższony i Syn Człowieczy powróci także na ziemię we chwale swojego Boga Ojca:

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. (Ew. Mateusza 16:27, Biblia Tysiąclecia).

W dniu ostatecznym nie powróci na ziemię “Bóg z Boga prawdziwego“, lecz powróci protegowany przez Boga Ojca Syn Człowieczy, któremu Bóg Ojciec przekazał całą władzę nad światem:

Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym. (Ew. Łukasza 21:36, Biblia Gdańska)25)

 Bóg Jezusa Chrystusa

Chrystus Pan nie uznawał siebie za prawdziwego Boga, lecz przez Boga posłanym Mesjaszem (Ew. Jana 17:3), aby przez niego ludzie poznali prawdziwego Boga. Chrystus Pan nigdy nie sugerowł, że on jest Bogiem, lecz zawsze uważał się za  człowieka:ale idź do braci moich, a powiedz im“. Z martwychwstały Zbawiciel posyła Marię Magdalenę do swoich uczniów, których nazywa swoimi braćmi, aby im przekazała, że on został przez swojego Boga Ojca z martwych wskrzeszony:

Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego. (Ew. Jana 20:17, Biblia Gdańska)

Bóg z Boga prawdziwego“ nie może mieć wobec siebie Boga, ponieważ Syn Boży ma wobec siebie Boga, przeto sam nie jest Bogiem, ponieważ nie moży być dwóch prawdziwych Bogów:

Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. (Ks. Apokalipsy 3:12, Biblia Gdańska)

Dowód 13 Człowiek Panem przyszłego świata

Słowo < Pan > greckie kurios oznacza osobę właściciela, która posiada pełne prawo własności, oraz pełne prawo jurysdykcji nad swoją własnością. (Ew. Mat. 20:10-15) Słowo kurion zawiera w sobie pojęcie władzy oraz autorytetu ὁ ἔχων κῦρος, i jest jednocześnie tytułem honorowym. Apostoł Piotr oświadczył przed wielką rzeszą ludzi zebranych w dniu Święta Tygodni, że Bóg Ojciec uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem:

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (Dzieje Apost. 2:36, Biblia Tysiąclecia).

Wszechmogący Stwórca powierzył Jezusowi wszystko i uczynił go Panem nad swoim dziełem stworzenia. Relacja pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Człowieczym jest w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie określona, lecz wiele studentów Pisma, będących pod wpływem trynitarnego dogmatu nie jest w stanie tej relacji pomiędzy Ojcem a Synem zrozumieć. Ojciec jest dawcą życia, natomiast Syn jest odbiorcą życia, Ojciec jest nieśmiertelny, natomiast Syn jest śmiertelny, Ojciec jest Wszechwłanym Bogiem, natomiast Syn władzę nad przyszłym światem od Ojca otrzymał. Wszechwładny Bóg Ojciec wywyższył Syna poddał mu wszystkie stworzone istoty:

Wszystko poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu. …“ (List do Hebrajczyków 2:8, Biblia Tysiąclecia)

“aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca. (List do Filipian 2:10-11, Biblia Tysiąclecia).

To nie jest wcale obojętne w jakiego Chrystusa świat wierzy, czy w tego Chrystusa, który rzekomo stworzył świat, czy w tego, który rzekomo jako Bóg zstąpił z nieba, aby zbawić człowieka, czy też wierzyć w jakiegoś demona, którego kościół katolicki nazywa “unią hipostatyczną“. Apostołowie wyraźnie odróżniali Chrystusa od Boga Ojca, nazywając go Panem, któremu Bóg Ojciec przekazał królestwo:

A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, (Ew. Łukasza 22:29, Biblia Tysiąclecia).

Kościół apostolski posiadał pełną znajomość kim jest Chrystus Pan, a kim jest Wszechmogący Bóg Ojciec:

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! (List do Efezjan 1:2, Biblia Tysiąclecia)

Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! (1 List do Tymoteusza 1:2, Biblia Tysiąclecia.

Liczne doksologie Nowego Testamentu ukazują, że pierwotny kościół wierzył, że Bóg Ojciec jest Bogiem Jezusa Chrystusa, którego Ojciec uczynił Panem i dziedzicem świata:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. (List do Efezjan 1:3, Biblia Tysiąclecia)

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, (2 list do Koryntian 1:3, Biblia Tysiąclecia)

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. (1 List Piotra 1:3, Biblia Tysiąclecia)

Orędzie Jezusa Chrystusa do kościołów świata

Jezus Chrystus posłał swojego anioła do kościołów świata, aby wydał świadectwo, że Jezus jest odroślą i potomkiem Dawida:

Ja, Jezus, posłałem mego anioła, aby wydał świadectwo o tym, co powinny wiedzieć Kościoły. Ja jestem Odroślą i Potomkiem Dawida. Gwiazdą Jutrzenką. (Księga Apokalipsy 22:16, Biblia Warszawsko-Praska).

To poselstwo Jezusa Chrystusa: “co powinne wiedzieć kościoły“ obala trynitarny dogmat, że Chrystus jest rzekomo, “Bogiem z Boga prawdziwego, zrodzonego przed wszystkimi wiekami“. Chrystus Pan sam objawił światu swoją ludzką tożsamość, a kto tego świadectawa nie respektuje i przypisuje Jezusowi Chrystusowi fałszywą tożsamość, ten zapiera się Chrystusa. Nie ma innego Boga, jak tylko tego, który jest Bogiem Syna Bożego Jezusa Chrystusa, i nie ma innego Chrystusa, jak tylko ten, który został przez prawdziwego Boga Ojca przez zrodzenie posłany na świat:

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (Ew. Jana 17:3, Biblia Tysiąclecia).

Poznać prawdziwego Boga Ojca i poznać Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca, jest życiem wiecznym:

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! (2 List Piotra 1:2, Biblia Tysiąclecia).

Nie jest przedto obojętne w jakiego Boga i w jakiego Chrystusa świat wierzy. Kościoły chrześcijańskie powinny wiedzieć, że Jezus nie jest Bogiem, lecz potomkiem Dawida i jedyną zbawiającą jutrzenką świata:

Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.  (Apokalipsa 22:16, Biblia Warszawska).

Nominale chrześcijaństwo wyznające konstantynopolitańskie wyznanie wiary głosi światu fałszywą ewangelię oraz fałszywego trójgłowego Boga, w którym nie ma zbawienia. Nie ma zbawienia w konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, lecz wyłącznie w Chrystusie (Dzieje Apostlskie 4.12), który umarł za grzechy świata:

Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (4) i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,  (1 list do Koryntian 15:3-4, Biblia Warszawska)

Bóg Ojciec nie zrodził demona, lecz człowieka, którego wzbudził z martwych, i którego wywyższył na swoją prawicę i w jego ręce przekazał władzę nad przyszłym światem:

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. List do Rzymian 10:9)

Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha. (1 list do Koryntian 16:22 Biblia Tysiąclecia)

,

 

2 Komentarze

  1. Stanislawie ,czy mozna sie z Toba skontaktowac telefonicznie ,albo na Skype ?

    Odpowiedz

  2. dziekuje Bratu w Panu za ta stronke ! I ja mam takie poznanie jak ty ,i wdzieczna jestem Bogu ze dal nam poznanie Boga i Syna Jego Jezusa Chrystusa !

    Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.